Teisteanas airson a’Chlas Ghàidhlig GMT’s!

Seo an teisteanas a fhuair An Clas Ghàidhlig airson Duais fhaighinn bhon Acadamaidh Gnìomh Sòisealta airson GMT’s.

We received a Certificate today from the Social Enterprise Academy for winning a Prize for our GMT’s Social Enterprise t-shirt company!

Advertisement

GMT’s, bi faiceallach!

Thoir an aire le na lèintean-t. Nigh iad dìreach ann an uisge fuar agus bhiodh làmhan na b’fheàrr na inneal.

Please take special care when washing your GMT’s t-shirts. Please use only a cold wash and if possible wash by hand. Do not iron the transfer and do not put them in a tumble dryer!

Saor-làithean sona dhuibh!

Tha an Clas agus an tidsear an dòchas gum bi saor-làithean sona agus sàbhailte agaibh uile. Tha sinn an dòchas gum bi a’ghrian a’deàrrsadh oirbh uile!

Mòran taing airson ur taic leis na lèintean-t . Tha còrr ‘s £200 againn a-nis airson an Dachaigh Cùram.Tha sinn air Amazon Echo 8 a cheannach mar tha leis an airgead agus tha duil againn rèidio le stoidhle seann fhasanta a cheannach. Mar Chlas bidh sinn dol dhan Dachaigh Cùram as deidh nan laithean-saora leis an stuth.

We would like to wish everyone a happy and safe holiday. We hope the sun shines on you all wherever you are!

Many thanks for your support of the Class Social Enterprise t-shirt company GMT’s.We raised over £200 for the Glenurquhart Care Centre.We have already bought an Amazon Echo 8 with some of the money raised so that the old folk can listen to music and speak to people far away that are unable to visit them just now. We intend to buy a vintage style radio for their tearoom also. After the holidays the children ,hopefully as a class group ,will visit the Centre to handover their gifts.

GMT’s cha mhòr nach deiseil.

Cha mhòr nach eil GMT’s a-nis air reic a-mach. Tha sinn air còrr ‘s £150 a chruinneachadh airson an Aonad Cùram.Nuair a Tha sibh gan nìgh cuir iad ann an uisge fuar.

GMT’s are almost sold out now! Over £150 has been raised for the Glenurquhart Care Centre.

When you are washing the t-shirts please just use a cold or cool wash.

GMT’s a’dol gu math!

Cha mhòr nach eil sinn air sinn air £150 a chruinneachadh bhon an Gnìomh Soisealta againn GMT’s. Thèid an prothaid seo dhan Dachaigh Cùram Ghlinn Urchadain. Tha sinn an duil Amazon Echo 8 a cheannach airson na seann dhaoine agus rudan snog eile. Tha sinn an duil tadhal orra mar chlas leis an stuth againn as deidh na laithean saora.Tha a’chlann gu mòr airson sealltainn dhan seann dhaoine gu bheil sinn smaointin orra aig an àm seo.Chòrd e ris a’chlann a bhith cruthachadh beachdan-smuain agus cruinneachadh airgead airson a’choimhearsnachd.

GMT’s Social Enterprise t-shirt company has now made around £150 of profit. There are only a few t-shirts remaining.This money will be used to buy an Amazon Echo 8 and other nice things for the Glenurquhart Care Centre. We hope as a class to visit the Centre after the holidays to hand over the Amazon Echo and the other items. The children really want to show the old people that we are all thinking about them at this time and want to help.The class have enjoyed being part of a social enterprise, creating and designing, keeping accounts and seeing their ideas and hard work helping other members of the community.

Purchase our GMT’s

Our t-shirts below are now available for purchase. All proceeds to Glenurquhart Care Centre.Please put your order in an envelope with £8 or a cheque made payable to Glenurquhart Primary School Fund with the number of the t-shirt you would like to order.

Number 16
Number 17
Number 18

GMT’s

Tha lèintean-t GMT’s gu bhith ri reic an ath sheachdain.!Anns an Gnìomhachais Soisealta againn tha sinn feuchainn ri airgead a chruinneachadh airson Dachaigh Cùram Ghlinn Urchadain. Tha barrachd fiosrachadh ri fhaighinn air Bileag Fiosrachaidh na Sgoile.

GMT’s Social Enterprise t-shirt company goes live next week! In our Social Enterprise we are raising money for Glenurquhart Care Centre.There is more information on the School Newsletter about our Gaelic Class Company (which we’ve called GMT’s) and how to order a t-shirt.