Film a’Chlas!

Tha e deiseil agus a-steach san Fharpais FilmG. Seo film ùr a’chlas ‘Na Còignear Cuideachail 2’. Tha sinn an dòchas gun còrd am film ribh. Tha sinn cho duilich nach urrainn Premiere a bhith againn am-bliadhna am broinn na sgoile. ‘S dòcha gum cum sibh uile aonan sònraichte aig an taigh sibh fhèin le teoclaid teth agus popcorn!

It’s finished and entered in the Gaelic Film Competition FilmG.After lots of hard work and dedication from a great team of children GM Studios is proud to present the follow up to last year’s fantastic film. The Helpful Five go on another Eco adventure in ‘Na Còignear Cuideachail 2’. We hope you enjoy the film. Unfortunately we are unable with Covid restrictions to have a Premiere within the school this year but perhaps you could all have Premieres at home with hot chocolate and popcorn!

‘Enterprise’ na Nollaig.

Tha an clas air a bhith trang a’cruthachadh rudan snog airson a reic ceangailte leis an Nollaig. Tha an sgeadachadh mòr airson Craobh Nollaig a’cosg £1 agus tha clachan-iùil airson fuaradair a’cosg 30sg no 4 airson £1. Ma tha uidh agaibh ham ceannach cuir airgead a-steach leis a’chloinn. Thèid prothaid sam bith air a chosg airson rudan snog airson a’chlasrum.

The class has been working hard on creating nice Christmas decorations and fridge magnets to sell for our Christmas Enterprise project. Below this you will see pictures of their creations. The tree decorations cost £1 each and the fridge magnets will cost 30p each or 4 for £1. If you are interested in buying their creations please send the money in with children. Any profits they make will go towards buying something nice for the classroom.

Nollaig

Airson na Nollaig bidh a`chlann a`cruthachadh rudan snog a ghabhas reic air an làrach seo. Cuideachd cum suil a-mach airson rann snog na Nollaig tha a`chlann dol a chlàradh agus a-rithist a bhitheas ri fhaicinn air an làrach seo.Tha sinn an dòchas gun toir e toileachas Nollaig dhan a h-uile duine aig an taigh.

Christmas activities to keep an eye out for. All the classes in the school are involved in small Christmas enterprise activities. Please keep an eye out for what the children have created and things to buy on this site. The children are also busy learning and rehearsing a Christmas poem. The completed poem will be recorded for parents to see and enjoy on this site. We hope that it will bring Christmas fun and cheer to all the families watching it at home.

Film a’Chlas

Cha mòr nach eil sinn deiseil le Film a`Chlas `Na Còignear Cuideachail 2.’Tha a`chlann uile air bhoil coimhead air adhart ri pàrantan agus teaghlachan ga fhaicinn. Gu mì-fhortunach le Riaghailtean Covid chan fhaod Premiere a bhith againn am broinn na sgoile. Ach bidh am film ri fhaicinn air an eadar-lìn cho luath `s a tha e deiseil agus bidh e dol a-steach dhan Fharpais FilmG. Feuch `s bhòt airson a’chlas san fharpais!

GM Studios are almost finished their film `Na Còignear Cuideachail 2.`The children are excited and looking forward to friends and families seeing the completed film. Unfortunately with Covid restrictions we are unable to have a Premiere afternoon within the school. But the film will be distributed on the internet for you to see when we are finished.It will hopefully also be entered into the FilmG Gaelic Film Competition. Please vote for us if you get chance!

Leabhraichean Ùr air Tighinn a-mach!

Tha Cl.1 agus 2 air a bhith trang sgrìobhadh leabhraichean leis an tiotal ‘Goiridh agus na Caraidean.’ Leugh iad na leabhraichean aca gu Cl.5,6 agus gu Bh.u. Laird. Bidh na leabhraichean dol dhachaigh gus an leugh iad an sgeulachd Goiridh gu an teaghlach cuideachd.Tha sinn an dòchas gun còrd na sgeulachdan Goiridh ribh.

Primary 1 and 2 have been working hard on their own book with the title, ‘Goiridh agus na Caraidean’ ‘Goiridh and Friends’. They read their books to Primary 5,6 and also to Mrs Laird. They will be taking their books home to read to their families before the end of term. We hope you enjoy seeing and hearing about Goiridh and his fluffy friends.

Class Film

Dear Parents,

Over the next three weeks all the class will be working on our class film. We hope to enter it into the FilmG Gaelic Film Competition which has a closing date of 12th December this year. The children have chosen to do a sequel to last year`s successful and enjoyable film ‘Na Coignear Cuideachail.’

Can children please have a warm jacket and waterproofs if possible with them each day over the next three weeks as some of the filming will be taking place outside.

If possible can P1 and P2 take in a black or dark coloured t-shirt and leggings for their character. P2 will be playing fairies again and will be joined by a new P1 fairy this year!

The filming and editing will provide a good opportunity for the children to work as a team, use their Gaelic and extend their technology and drama skills.

Toiseachadh meòrachadh air ar fiolm.

Dear Parents,

Primary 5 and 6 children will be visiting the woods tomorrow (Tuesday 17th November) to begin setting out scenes and locations for our class film. The closing date for the Film G Gaelic Film Competition is mid December so we need to get our Gaelic studio up and running this week. Unfortunately the forecast for tomorrow afternoon is not good. Can children please have a good waterproof jacket, walking shoes/boots and if possible waterproof trousers with them tomorrow.We will be out for approximately one hour to recce scenes and locations.P1 and P2 will receive their PE lesson from the PE specialist as the older children are outside .