Tha Eisg Againn!

Tha an clas air a bhith air bhoil, tha tanc eisg againn a-nis! Bidh a’chlann cumail suil orra, gan biadhadh agus glanadh an tanc a h-uile seachdain.

The class are excited with our new fish tank’ s arrival. The children will look after the fish, feeding them each day and cleaning the tank each week.

Trang le na Spheros.

We have been busy creating and innovating with the Spheros.

Chuir Cl.5,6 Cùrsa Cnap-starra air doigh le na Spheros agus dh`fheuch Cl.1,2 orra. Bha tòrr planadh agus abair gun robh spòrs againn feuchainn orra.

As we develop our Sphero skills Primary 5,6 created Obstacle Courses which Primary 1,2 tried out.There was a lot of thought in our planning and fun in trying out our ideas.

Bliadhna Sgoile Ùr

Tha e cho math an clas fhaicinn anns an sgoil a-rithist. Tha a h-uile duine air a bhith ag obair gu cruaidh agus doigheil sa chlasrùm.Tha seo cho laghach ri fhaicinn agus tha e cho math eòlas fhaighinn air a`chlas air ais san sgoil.Tha tòrr rudan snog agus inntinneach air ar beulaibh am-bliadhna.Tha Clas 1,2 air a bhith ag obair gu cruaidh air sgrìobhadh na litreachan a,o,c,d agus na fuaimean cl,gl agus cn. Tha iad air a bhith coimhead air àireamhan gu fichead cuideachd.Tha Clas 5,6 air a bhith smaointin air samhlaidean,buadhairean agus gniomhairean agus ag obair air cuir ris agus thoir air falbh àireamhan suas gu mìle.

Tha iasad againn bhon UHI de Spheros agus tha a h-uile duine sa chlas air a bhith programadh na h-innealan agus faighinn cleas ri mar a tha iad gluasad agus dèanamh fuaim. Chleachd Cl.1,2 iad airson sgrìobhadh a,o,c,d.Chì sibh dealbhan aig bonn na duilleige.

It is so good to see everyone back in school again.Everyone has been working really hard and is happy back in the classroom. As a new teacher it is lovely to see this and to get to know all the children.Primary 1 and 2 have been writing the letters a,o,c,d and looking at the sounds cl, gl and cn. They have also been looking at number skills to 10 and 20.Primary 5 and 6 have been looking at similes, adjectives and verbs and practising their addition and subtraction skills to 1000.

We have a lend of Spheros from the UHI just now and the children are enjoying learning how to programme them to turn, light up and make sounds. P1,2 have also used them to write the letters a,o,c and d.Here are some photos of the children working with the Spheros.