Bliadhna Sgoile Ùr

Tha e cho math an clas fhaicinn anns an sgoil a-rithist. Tha a h-uile duine air a bhith ag obair gu cruaidh agus doigheil sa chlasrùm.Tha seo cho laghach ri fhaicinn agus tha e cho math eòlas fhaighinn air a`chlas air ais san sgoil.Tha tòrr rudan snog agus inntinneach air ar beulaibh am-bliadhna.Tha Clas 1,2 air a bhith ag obair gu cruaidh air sgrìobhadh na litreachan a,o,c,d agus na fuaimean cl,gl agus cn. Tha iad air a bhith coimhead air àireamhan gu fichead cuideachd.Tha Clas 5,6 air a bhith smaointin air samhlaidean,buadhairean agus gniomhairean agus ag obair air cuir ris agus thoir air falbh àireamhan suas gu mìle.

Tha iasad againn bhon UHI de Spheros agus tha a h-uile duine sa chlas air a bhith programadh na h-innealan agus faighinn cleas ri mar a tha iad gluasad agus dèanamh fuaim. Chleachd Cl.1,2 iad airson sgrìobhadh a,o,c,d.Chì sibh dealbhan aig bonn na duilleige.

It is so good to see everyone back in school again.Everyone has been working really hard and is happy back in the classroom. As a new teacher it is lovely to see this and to get to know all the children.Primary 1 and 2 have been writing the letters a,o,c,d and looking at the sounds cl, gl and cn. They have also been looking at number skills to 10 and 20.Primary 5 and 6 have been looking at similes, adjectives and verbs and practising their addition and subtraction skills to 1000.

We have a lend of Spheros from the UHI just now and the children are enjoying learning how to programme them to turn, light up and make sounds. P1,2 have also used them to write the letters a,o,c and d.Here are some photos of the children working with the Spheros.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s