Ar Caraidean

Tha caraidean laghach snog againn sa chlas a bhitheas cuideachadh Cl.1,2 leis an obair aca:

Goiridh Gràineag, Liùsaidh Losgann, Garaidh Goirilea,Cailean Cuilean,Ted Teadaidh agus Spicidh.Bidh iad a`dèanamh leughadh agus sgrìobhadh còmhla rinn.

`S toil le Goiridh a bhith cluich falach fead cuideachd!

We have nice friends in our class helping with P1 and 2 with their reading and writing work. Their names are :

Jeffrey the Hedgehog, Lucy the Frog, Gary the Gorilla, Colin the Puppy, Ted the Teddy, and Speeky.

Some mornings Jeffery and his friends really enjoy playing Hide and Seek and the class enjoy trying to find them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s